6698 Sayılı Kanuna uyum çerçevesinde hazırlanmış olan KVKK Aydınlatma Metni
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, (İSİAD İranlı Sanayici ve İşadamları –TİSİAD Türk İran Sanayicileri ve İşadamları Derneği) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Yasal mevzuat kapsamında dernek olarak sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü çalışma/hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Devlet otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen /hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurtiçi / yurtdışı sivil toplum örgütleri, şirketler ve diğer 3. kişilerdir. Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Merkez, Şubeler, İl/İlçe çalışma ofisleri gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Derneğimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Fulya Mahallesi, Büyükdere CD. Osman Bey Apt.
No: 52 K.3 D.6 Mecidiyeköy | İstanbul

+(90) 212 – 217 60 20  pbx

info@tisiad.org | © 2016 Tisiad - Tüm Hakları Korunmaktadır