TÜZÜK
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

TİSİAD  (TÜRK-İRAN SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ)  

MADDE1:  DERNEĞİN  ADI VE  MERKEZİ :

Derneğin adı, “Türk-İran Sanayicileri  İşadamları Derneği ”dir. Derneğin kısa adı TİSİAD’dır. Derneğin Merkezi İstanbul’dadır. Dernek Genel Kurul Kararı ile gerekli gördüğü zaman ve yerlerde Dernekler Kanunu hükümleri gereğince şubeler açabilir. Şubelerin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları 24, 25, 26, 27, 28ve29.maddelerde gösterilmiştir.

MADDE 2: DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı, Türkiye ve İran arasındaki ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunun için:

a)Türk ve İran iş çevrelerine ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri  konularda  görüş  bildirmek  ve uygulamada yardımcı olmak.

b) Türk ve İran iş çevrelerinde amaca uygun konularda haberleşmeyi sağlamak.
c) İran iş çevreleri ve bu çevreleri oluşturan bireyler ile Türk iş çevreleri arasındaki
dostluğun anlayış ve ortak menfaate dayalı çalışmaların gelişmesini sağlamak.
d) Bilgi alışverişi tavsiye ve fikir teatisi yoluyla Türk ve İran iş çevrelerinin ortak iş
yapma ve geliştirmesine yardımcı olmak, üyeleri arasında sosyal ve ticari şuuru
geliştirerek işbirliğini sağlamak ve böylece daha ileri bir toplum düzeyine ulaşmak
içinç alışmak.
e) Dernek amaca ulaşmak için Türkiye ve Türkiye dışında gereken her düzeyde
temaslar kuracak ve girişimlerde bulunacaktır. Dernek yukarıda belirtilen amacın   gerçekleştirilmesi için toplantılar, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir, arşiv oluşturabilir, yayımda bulunabilir, plan ve proje yaptırabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir, sonucunu uygulayabilir, taşınmaz edinebilir ve satabilir.

MADDE 3:  DERNEĞİN ORGANLARI
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Haysiyet Divanı
e) Genel Sekreterlik
f) Yüksek İstişare Konseyi

MADDE 4: DERNEK KURUCULARI

Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları ikametgahları ve tabiyetleri tüzükte gösterilmiştir.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan  ve en az derneğin iki üyesi tarafından önerilen her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

4.1)Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi için Giriş aidatının tamamı ile yıllık aidat alınır. Bu işlemler yapılmadıkça Dernek Üyeliği kazanılamaz. Başvurusu kabul edilen giriş ve yıllık aidatlarını ödeyen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

4.2)Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

4.3)Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulunun 2/3 çoğunluğunun kararı ile onursal(Fahri) üye olarak kabul edilebilir. Onursal (Fahri) üyelerin oy hakkı yoktur

4.4) Her üyenin; Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu  başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

4.5) Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

4.6)Üyelerin yükümlülükleri şunlardır: Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul  toplantılarında belirlenir. Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. 

MADDE 5:  HİZMET ABONELİĞİ

Dernek hizmetlerinden devamlı yararlanmak isteyen Türkiye içinde tüzel kişiler ile Türkiye dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişiler Yönetim Kurulunun her yıl için tesbit edeceği bir bağış ödeyerek Hizmet Abonesi olurlar. Hizmet Aboneleri, Dernek neşriyat ve faaliyetlerinden haberdar edilir ve Dernek etkinliklerine oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

MADDE 6:  ÜYELERİN DENETİMİ

Dernek organlarında görevli olsun veya olmasın, dernek üyelerinin herbiri derneğin amacı ile bağdaşmayan faaliyet biçimlerini tespit ettiğinde keyfiyeti bir raporla yetkili organa belirtir.İç

Denetim böylece sağlanır.

MADDE 7: ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

7.1)Üyelik gerçek kişilerde ölüm veya istifa, tüzel kişiliklerde ise tasfiye hali ile sona erer.  Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ölen üyenin dışında, üyelikten ayrılma ya da çıkarılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernekten çıkan (ölüm, istifa, kendiliğinden, tasfiye hallerinde)  veya çıkarılan üyeler üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

7.2) Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 8:  GENEL KURULUN TOPLANMASI ve OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Genel Kurul Derneğin en yetkili olup, derneğe kayıtlı üyelerden ,şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur. Üyeler toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağırılır. Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek Üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

8.1) Dernek Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

8.2) Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi İstanbul’da yayınlanan gazetelerin birinde duyurulmak veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek   suretiyle toplantıya çağırılırlar. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az 60 günden fazla olamaz.                 

8.3) İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

8.4) Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bie nedenle geri bırakılırsa ,bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ,ilk topltı için yapılan çağrı usulune uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya ,birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

8.5) Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

8.6)Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

a- Dernek üye sayısının 1/5’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

b- Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar,

c- Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararı,

d- Olağanüstü genel kurul toplantısı olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü genel kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

MADDE 9:  TOPLANMA  ZAMANI

Genel Kurul iki yılda bir ‘Mayıs ‘ ayında olağan toplantı yapar. Olağan toplantı dışında Genel Kurul Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyellerinden beşte birinin yazılı isteği üzerinde olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulun’ca çağırılır. Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim kurulu ,Genel Kurul’u bir ay .içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek Üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE: 10 TOPLANTI YETER SAYISI 

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.  Ancak dernek tüzük değişikliği ve derneğin feshi ile ilgili kararlar ise tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az üçte  iki (2/3) çoğunluğu ile alınır.

MADDE: 11- TOPLANTININ YAPILIŞ USULU Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

11.1) Genel Kurula katılacak üyeler, resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerini göstererek Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesinde “ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

11.2) Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başka, başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.

11.3) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimlik göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

11.4)  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına  başkanına aittir. Katip toplantı tutanağını düzenler ve başkan, başkan yardımcısı ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE 12: TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK   KONULAR

 Genel Kurul toplantısında  yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 13: GENELKURUL’UN GÖREV VE  YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

1) Dernek organlarının seçilmesi,
2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra
edilmesi,
4) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul
edilmesi,
5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz
malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
6) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara
üye olarak katılması veya ayrılması,

7)Derneğin feshedilmesi,

8) Mevzuatta veya dernek tüzüğünde Genel Kurul’ ca yapılması belirtilen diğer
görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 14 : GENEL KURUL’ DA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

 Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Onursal Üyeler genel kurulda oy kullanamazlar ancak toplantılara katılabilirler. Tüzel kişinin üye olması halinde ,tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Genel kurulda oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise Genel Kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır. Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri Genel kurulun asil üyeleri arasından gizli oyla seçilir ve oy çokluğu sırasıyla belirlenir. Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri genel kurulun asil üyeleri arasından gizli oyla seçilir ve oy çokluğu sırasıyla belirlenir. Haysiyet divanı asil ve yedek üyeleri genel kurulun asil üyeleri arasından gizli oyla seçilir ve çokluğu sırasıyla belirlenir. Genel kurul’da alınacak kararlarda ise yeterli oyların yarısından bir fazlasına erişen öneri kararlaştırılmış olur.  Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.  .Ancak dernek tüzük değişikliği ve derneğin feshi ile ilgili kararlar ise tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az üçte  iki (2/3) çoğunluğu ile alınır. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geç Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

MADDE 15 : YÖNETİM KURULU

Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

1) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 
2) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait
bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’ a sunmak.

3) Dernek Tüzüğü’nün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak.
4) Yönetim Kurulu’nda kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkan’ ın oyu
çoğunluğu sağlar.
5) Yürütme komitesi: Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, 2 Yönetim Kurulu Üyesi ,
Sayman Üye ve Genel Sekreterden meydana gelir. Merkez Yönetim Kurulu’nca
alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde Dernek işlerini sevk ve idare eder.
Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aşağıdaki hususlara uyabilmek için gereken
özen gösterilir ve gereken çaba sarfedilir.
7) TİSİAD Yönetim Kurulu Genel Başkanı ve Başkan Yardımcısı Türk vatandaşı veya
Türkiye’de oturan İran vatandaşı olabilirler. Ancak Genel Başkanın Türk vatandaşı
olması halinde kıdemli Başkan Yardımcısının Türkiye’de oturan İran vatandaşı veya

İran kökenli veya kontrollü bir şirket temsilcisi olması için gereken çaba sarfedilir.

MADDE 16:  YÖNETİM KURULUNUN  YEDEK ÜYELERLE  TAMAMLANMASI :

A.Asil üye sayısında eksilme olduğu takdirde, eksilen asil üye’ in yedek üyelerinden,
yedek üyesi listesinden seçilme sırasına göre tamamlanır.
B. Arka arkaya dört toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu
Üyeliğine Yönetim Kurulu kararı ile son verilebilir.
C. Boşalan asil üyeleri yedek üyeler ile tamamlandıktan sonra gerekli asil üye
sayısına ulaşılamayan durumlarda yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına
kadar Yönetim Kurulu eksik sayıda asil üye ile görev yapabilir. Ancak yapılacak ilk
Olağan Genel Kurul Toplantısında eksik olan asil ve yedek üyeler tamamlanır. Bu
şekilde seçilmiş üyelerin görev süreleri mevcut Yönetim Kurulunun görev süresiyle
sınırlıdır.
D. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden
sonra Madde 14′ de belirtilen asgari (enaz) asil üye tam sayısının yarısından aşağı
düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu
tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek
üyelerinden birinin başvurması halinde mahallin sulh hukuk hakimi duruşma
yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’ u
toplamakla görevlendirir.

MADDE 17: DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olarak Genel Kurul ‘ca seçilir.Bu kurul denetleme görevinin dernekler kanununda tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’ na ve toplandığında Genel Kurul’asunar.

 MADDE 18: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ :       

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 MADDE19: HAYSİYETDİVANI

Haysiyet Divanı, Genel Kurulun asli üyeleri arasından iki yıl için seçilen üç asil üyeden meydana gelir. Haysiyet Divanı Derneğin disiplin, iş ahlakı, moralite, davranış, kamuoyu imajı ve Yönetim Kurulu’nca kendisine sunulacak diğer hususlarda karar verir. İcap ettikçe toplanacak Haysiyet Divanı çalışma sonuçlarını Dernek Yönetim Kuruluna bildirir.

MADDE 20: ÜYELİK AİDATI

 1.Giriş Aidatı Derneğe yeni kabul edilen üyelerden üyelik süresi boyunca birdefaya mahsus olmak üzere alınır.
2. Yıllık aidat Derneğe Kabul edilmiş ve kabul edildiği yıl giriş aidatını ödemiş üyelerde
üye kaydının yapıldığı yılı takip eden yıllar için her yıl alınan aidattır.
3.   Derneğe  üye giriş aidatının  300 TL, Yıllık aidatın ise  150 TL olmasına, aidat tutarları Genel

Kurul  kararı ile değiştirebilir.

4. Derneğe yeni kabul edilen üye sadece kabul edildiği yıl için belirlenmiş giriş
Aidatını öder.
5. Dernek üyesi iken istifa yoluyla dernekten ayrılmış veya dernek amaç ve
disiplinine aykırı bir hareket dışında başka bir sebeple dernek üyeliğini kaybetmiş
kişiler, tekrar üye olmak isterlerse dernek Yönetim Kurulu kararı ile giriş aidatı ödemeden üyeliğe  kabul edilebilirler.
6. Çeşitli kuruluşlardan üye olmuş kişi tayin, görev değişikliği veya diğer bir
nedenden dolayı üyelikten ayrılırsa, aynı kurumdan ayrılan üye yerine Derneğe
üye kaydedilmesi mümkündür ve bu durumda yeni üye için Giriş Aidatı istenmez.
Yıllık aidat alınmaya, müteakip yıldan itibaren başlanır.
7. Görev dolayısıyla yurt dışına giden veya kamu görevi alan üyelerden Yönetim
Kurulu’nun kararı ile yıllık aidat yurt dışında bulunduğu veya kamu görevi devam
ettiği sürece alınmaz.

MADDE 21. DEFTER VE KAYITLAR

Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu  kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir. Tutulacak Defterler:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Defterlerin Tasdiki Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. Dernekte işletme hesabına göre defter tutulur. Yönetim kurulu kararına ile bilanço esasına gore defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmeye açılması durumunda, bu ticari işletme için ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine gore defter tutulur. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 22. DERNEK GELİR VE GİDERLERİ

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-)Üye aidatları

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, piyango, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması konferans ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler, 4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,7-Diğer gelirler.  Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.)Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

MADDE 23. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve 30 gün önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanması için Genel Kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3 ‘ ünün oyudur. Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu ile Türk  Medeni Kanunu’nun birinci kitabının ikinci faslı olan ” Cemiyetler” Bölümü Hükümleri uygulanır.

MADDE 24. FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

1)-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

2)”Derneğin feshine karar verildiği takdirde, tasfiye sonunda bütün para ve mal varlığı Kızılay’a verilir ‘ ibaresinin ‘ Türk -İran Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin feshi halinde bütün para ve mal varlığı İranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği ( İSİAD ) ‘a ve eğer İSİAD feshedilmiş ise Türkiye İranlılar Hayır Derneğine ( TİHD ) verilir .

 MADDE 25-ŞUBELERİN KURULUŞU

Dernek gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

MADDE 26 ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şubelerin görevi madde 2.de açıklanan amacı gerçekleştirmek üzere bulundukları il dahilinde faaliyette bulunmaktır. Şubeler her çeşit gelirleri ve kendi üyelerinin verecekleri aidatları toplamak; bütçe tarafından belirlenen bir kısmını merkez yönetim kuruluna aktarmak ve artanı ile faaliyet programlarına uygun masraf yapmakla yetkilidir. Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

MADDE  27- ŞUBELERİN ORGANLARI OLUŞUMLARI VE YETKİLERİ

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır. Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.    Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Mart ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak,  şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MADDE 28: ŞUBE YÖNETİM KURULU

Şube Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Şube yönetim Kurulu’nda görev bölümü ,toplantı ve karar alma usullerinde, merkez Yönetim Kurulu’nun tabi olduğu hükümler uygulanır. Şube yönetim kurulları, Şubeyi temsil etmek, Şube’nin idari ve mali işlerini yürütmek, gelecek yılın bütçesini hazırlamak, Şube genel Kurulunun kararlarını uygulamak ve dernek amacına yönelik bütün konularda Şube ili dahilinde çalışmalar yapmakla görevlidirler.

MADDE 29: ŞUBE DENETLEME KURULU

Şube Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme görevini yerine getirilmesi ve diğer ilgili konularda ana tüzük hükümleri uygulanır.

MADDE 30: ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak,  şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

MADDE 31-TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar

MADDE 32:  YÖNETİM KURULU   

Saeid MOHAMMAD JAN

Murat DEDE

İkbal SEYDİ

İhsan Rıza ÇAĞLAYANGİL

M.Ali KANJİ

 

Fulya Mahallesi, Büyükdere CD. Osman Bey Apt.
No: 52 K.3 D.6 Mecidiyeköy | İstanbul

+(90) 212 – 217 60 20  pbx

info@tisiad.org | © 2016 Tisiad - Tüm Hakları Korunmaktadır