TÜZÜK
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

İSİAD (İRANLI SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ) 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Hükümleri

MADDE 1-DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı, “İranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği ” dir. Derneğin kısa adı İSİAD ’dir.

Derneğin merkezi İstanbul’da ‘dır.

Derneğin genel kurul kararı ile gerekli gördüğü zaman ve yerler de Dernekler Kanunu hükümleri gereğince şubeler açabilir.Şubelerin kuruluş,görev,yetki ve sorumlulukları 30,31,32,33.maddelerde gösterilmiştir..

MADDE 2- DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKYLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

- Derneğin amacı.,Türkiye ve İran arasındaki ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

2.1) Türk ve İran iş çevrelerine ticaret , ekonomi,finansman,sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek ve uygulamada yardımcı olmak.

2.2) Türk ve İran iş çevrelerinde amaca uygun konularda haberleşmeyi sağlamak.

2.3) İran iş çevreleri ve bu çevreleri oluşturan bireyler ile Türk iş çevreleri arasındaki dostluğun anlayış ve ortak menfaate dayalı çalışmaların gelişmesini sağlamak.

2.4) Bilgi alışverişi tavsiye ve fikir teatisi yolu ile Türk ve İran iş çevrelerinin ortak iş yapma ve geliştirmesine yardımcı olmak , üyeleri arasında sosyal ve ticari şuura geliştirerek işbirliğini sağlamak ve böylece daha ileri bir toplum düzeyine ulaşmak için çalışmak.

2.5) Komşuve bölge ülkelerinin iş çevreleri ile ortak iş yapma,bilgi alışverişinde bulunma ve ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

2.6) Dernek amaca ulaşmak için Türkiye ve Türkiye dışında gereken her düzeyde temaslar kuracak ve girişimlerde bulunacaktır.

2.7) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

2.8) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

2.9) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

2.10) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

2.11) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

2.12) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

2.13) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, mal satın almak ,satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmaz mal satın almak, kiralamak, kiraya vermek üzerinde ayni hak tesis etmek,

2.14) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

2.15) Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2.16) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak demeklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

2.17) Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

2.18) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı demeklerden, meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

2.19) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Demek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

2.20) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

2.21) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer demeklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı:

Demek amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar.

2.22) Derneğin amaçlarını benimseyen ve prensiplerine uygun gerçek ve tüzel kişileri bünyesi altında toplamak ve üye olmalarını sağlamak.

2.23) Yeni üyelerin alınmasına ve Onursal üye kazanılmasına çaba harcamak.

2.24) Dernek Türkiye içerisinde ve dışında lüzum gördüğü yerlerde genel kurul kararı ile şube açabilir.

2.25) Üyelerin ve demeğin yurt içi ve dışında etkinliğini ve saygınlığını arttırıcı çalışmalar yapar.

2.26) Yurt içi ve yurt dışı geziler düzenler.

2.27) Her türlü hediyelik eşyalar yaptırır ve dağıtır.

2.28) Kanunlarla yasaklanmayan alanlarda gelir getirici ticari ve iktisadi işletmeler kurar,işletir,işlettirebilir,vakıflar,yardımlaşma sandıklan kurabilir.

2.29) Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları komite ler , ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma,inceleme ve etüdüler yapar,öneri ve dilekleri saptar.

2.30 ) Konferanslar, sempozyumlar,paneller,açık oturumlar, forumlar , eğitim amaçlı kurslar düzenler.fuarlar sergiler açar.

2.31) Kitap,dergi,bülten ve broşürler yayınlar.

2.32) Türkiye ve İran arasındaki kültürel,turistik ve sportif faaliyetleri karşılıklı olarak

geliştirilmesinde katkıda ve yardımda bulunur.

2.33) Türkiye ve İran arasındaki bilimsel faaliyetlere (sağlık, teknoloji vb….)katkıda bulunur.

İKİNCİ BÖLÜM

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

MADDE 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan ve en az demeğin iki üyesi tarafında önerilen her gerçek ve tüzel kişi bu demeğe üye olma hakkına

sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

3.1)Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, demek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Adayın Demek üyeliğine kabul edilmesi için Giriş aidatının tamamı ile yıllık aidat alınır. Bu işlemler yapılmadıkça Demek Üyeliği kazanılamaz. Başvurusu kabul edilen giriş ve yıllık aidatlarını ödeyen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

3.2) Derneğin asıl üyeleri, demeğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

3.3) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulunun 2/3 çoğunluğunun kararı ile onursal(Fahri) üye olarak kabul edilebilir. Onursal (Fahri) üyelerin oy hakkı yoktur

3.4) Her üyenin; Demek faaliyetlerine ve yönetime katılma, Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

3.5) Derneğin şubesi açıldığında demek merkezinde kayıtlı bulunanların

üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

MADDE 4 -ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

4.1 ) Ödenti verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak Genel Kurulu toplantılarında belirlenir.

4.2) Diğer Yükümlülükler: Üyeler, demek tüzüğüne uymak ve demeğe bağlılık gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Her üye demeğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

MADDE 5 - ÜYELİKTEN ÇIKMA

-Üyelik gerçek kişilerde ölüm veya istifa, tüzel kişiliklerde ise tasfiye hali ile sona erer. Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin demek üyeliği kendiliğinden sona erer. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, demekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin demeğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Demekten çıkan (ölüm, istifa, kendiliğinden, tasfiye) üyeler üye kayıt defterinden silinir ve demek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 6- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1.Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2.Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3.Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4.Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5.Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve demek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Hükümleri

MADDE 7- DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul

2-Yönetim Kumlu

3-Denetleme Kurulu

4-Haysiyet Divanı

5-Yüksek İstişare Konseyi

6-Genel Sekreterlik

MADDE 8- GENEL KURULU

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kumlunun gerekli gördüğü hallerde veya demek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü genel kurulu l toplantısı, olağan genel kurulu toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.Olağanüstü genel kurulu sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mart ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kumlu, genel kumlu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurması üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kumlu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 9-ÇAŞRI USULU

9.1) Yönetim kumlu, demek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kumla katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

9.2) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

9.3) Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 10 – TOPLANTI USULÜ

10.1) Genel kurulu, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve demeğin feshi hallerinde ise üçte-41cisjnin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az_ olamaz.

10.2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

10.3) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

10.4) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

10.5) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve haziran listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

10.6) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

10.7) Genel kuralda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

10.8) Genel kuralda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal(Fahri) üyeler genel kural toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

10.9) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 11- GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

11.1) Genel kuralda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

11.2) Açık oylamada, genel kural başkanın belirteceği yöntem uygulanır.

11.3) Genel kural kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve demeğin feshi kararlan, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 12-TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile demek üyelerinin tamamen bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 13-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kuralca görüşülüp karara bağlanır.

1) Dernek Organlarının seçilmesi

2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

3) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi

4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen ve ya değiştirerek kabul edilmesi

5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ve ya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

6) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ve ya ayrılması

7) Derneğin feshe edilmesi

8) Mevzuata ve ya dernek tüzüğünde Genel kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

MADDE-14 YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

14.1) Yönetim Kurulu iki yılık süre için gizli oyla seçilmiş 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulunca seçilir .

14.2 ) Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümünü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter i sayman ve üye’yi belirler.

14.3) Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır . Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

14.4) Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa ve ya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin görev çağrılması mecburidir.

MADDE 15- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

15.1)- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

15.2) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

15.3) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

15.4) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, demeğe ait taşınmazları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, demek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

15.5) Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

15.6) Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

15.7) Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

15.8) Genel kurulda alman kararlan uygulamak,

15.9) Her faaliyet yılı sonunda demeğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kumlu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

15.10)- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

15.11) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

15.12) Derneğin amacım gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit karan almak ve uygulamak.

15.13) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

15.14) Genel sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek.

15.15) Derneğe yapılacak Gayrimenkul ve menkul bağışlarının kabul ve ya reddini Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile karar alınır.

MADDE 16- DERNEK BASKAMNIN GÖREV VE YETKİLERİ

16.1) Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

16.2) Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile demeğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

16.3) Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

16.4) Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

16.5 ) Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

16.6) Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

16.7) Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

16.8) Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

16.9) Önemli ve acele konularda yönetim kumlunu toplantıya çağırır . Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

16.10) Mevzuatta demek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

MADDE 17- DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ.

17.1,) Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

17.2 )Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

17.3) Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması İması mecburidir

17.4) Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırma

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 18-DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim kurulu; demeğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve demek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, demek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, demek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 19-HAYSİYET DİVANI

Haysiyet Divanı, Genel Kurul’un asli üyeleri arasından iki yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden meydana~gelir .ilk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder.Haysiyet Divanı icap ettikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulu’ ca sunulan hususlarda karar verir.Haysiyet divanı ’ n kararı yönetim kurulunu bağlayıcı değildir.

MADDE 20- YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ

Yüksek İstişare Konseyi, Derneğin en üst danışma organıdır. Derneğin tüm üyeleri aynı zamanda Konsey üyesidir. Yüksek İstişare Konsey ‘nin altı üyeden oluşan Başkanlık Divanı,

Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir süre için seçilir Başkanlık Divanı, bir başkan, üç başkan vekili ve iki sekreter üyeden oluşur.

1 9.1) Konsey- yılda en az iki defa Konsey Başkanı veya Demek Başkanı’nın daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve karara bağlar.Toplantının Karar tutanaklarının bir örneğini yönetim kuruluna gönderir. Konsey kararlan istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulu’nu bağlamaz.

19.2) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,

19.3) Demek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkenlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.

19.4) Üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayış içere düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak dayanışmayı öngören öneri ve dileklerde bulunmak.

MADDE 21- GENEL SEKRETER

Dernek yönetim kurulu, kendi içinden ya da demek üyeleri arasından bir genel sekreter tayin eder.Genel Sekreterin görev ve yetkileri;

21 .l)Yönetim Kurulunca verilen salahiyetler çerçevesinde Derneği temsil etmek.

21.2)Dernek’ Teşkilatının başı olarak demeğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.

MADDE 22- ORTAK HÜKÜMLER

Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları taktirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine , ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır.

MADDE 23 – ÇALIŞMA GRUPLARI YA DA YÖNETİM VE HİZMET KOMİTELERİ

Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurulabilir. Çalışma Gruplan ya da Geçici komiteler Dernek Başkanı, sürekli komiteler yönetim kararı ile seçilirler.

Çalışma grupları ya da Yönetim ve hizmet komiteleri, yönetim, denetleme ve Yüksek İstişare kurullarının karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidir.

MADDE 24- YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ

Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde yürütme birimi görevlileri atanabilir. Yürütme birimi görevlilerinin görevleri, görev ve yetkileri ile hak ve sorumlulukları “Personel Özlük Haklan Yönetmeliği”nde gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

MADDE 25- ÇALIŞMA DÖNEMİ BÜTÇE

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık ‘ta sona erer.

Demeğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onanmasının yapıldığı genel kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider ve harcamalar, bir önceki yıl bütçesinin giderler çizelgesinde aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz.

Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

MADDE 26- DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1.Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 150,00 TL, aylık olarak ta 25,00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2.Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3.Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4.Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, piyango,gezi ve eğlence , temsil, konser, spor yarışması ı konferans ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7.Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, Diğer gelirler

MADDE 27- DERNEĞİN GELİR GİDER İŞLEMLERİ

27.1) Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

27.2) Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak demeğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Demekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

27.3) Dernek tarafından kişi, kurura veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Demekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından demeğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Demekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

MADDE 28- GELİR VE GİDER İLE BORÇLANMADA USÜLU

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kumlu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, demeğin gelir kaynaklan ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 29- DEFTER VE KAYITLAR

Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kumlu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir

29. l)Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

A)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kumlu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Demeğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, demeğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-DemirbaşDefteri: Demeğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Demek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaralan, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzalan ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- bendinin 1, 2, 3 ve 6 incı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

29.2-Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il demekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfalan bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

29.3)Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Demekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 30- DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla demek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kumlu, Demekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 31- ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konulan doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu demek iç örgütüdür.

Madde 32- ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu ’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kumlu, yedi asıl ve 5 yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Madde 33- Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez

Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler ,genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az

iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ekim ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve demek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kumlunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kumlu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kumluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kuruluna seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kumluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kuruluna görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kurulunca seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MADDE 34- TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

MADDE 35 - TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 36- LOKAL VE TESİS AÇMA

Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

MADDE 37- DERNEĞIİN FESHİ VE TASFİYE

Dernek genel kurulu her zaman demeğin feshine karar verebilir. Genel kurulun demeğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tasfiye sonunda artan tüm mal, para ve hakları, Türkiye İranlılar Hayır Derneği’ne devredilir.

Bu demeklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

MADDE 38- HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu,Türk Medeni kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 39- Demek Yönetim Kurulu üyelerinin

ADI VE SOYADI —————–GÖREV UNVANI ————————- İMZASI

Saeid MOHAMMAD JAN                                  Yönetim Kurulu Başkanı

M.Ali KANJİ                                                         Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Shahzadeh Nilecem Eftekharininasr İGUAL    Genel Sekreter

Seyyed Amin KERMANİ                                     Sayman

İkbal SEYDİ                                                           Üye

Fulya Mahallesi, Büyükdere CD. Osman Bey Apt.
No: 52 K.3 D.6 Mecidiyeköy | İstanbul

+(90) 212 – 217 60 20  pbx

info@tisiad.org | © 2016 Tisiad - Tüm Hakları Korunmaktadır